chiva1

La Residència i C.D de PMD de Xiva ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I

L’objectiu d’aquest acord és el de sotmetre a prova el primer prototip funcional del sistema ehcoBUTLER amb la població de tercera edat amb deteriorament cognitiu lleu, amb la finalitat de detectar aspectes susceptibles de millora en el sistema, des del punt de vista de l’ergonomia cognitiva i la usabilitat de les aplicacions.

Les parts es comprometen a propiciar el desenvolupament de projectes d’interès comú relacionats amb l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en salut (eSalut), desenvolupats pel grup d’investigació Labpsitec de la Universitat Jaume I.

Durant tres setmanes, una vintena d’usuaris amb deteriorament cognitiu lleu, de forma voluntària i havent estat informats prèviament del projecte, s’han familiaritzat les diferents eines que configuren el sistema.

El objetivo de este acuerdo es el de someter a prueba el primer prototipo funcional del sistema ehcoBUTLER con la población de tercera edad con deterioro cognitivo leve,con la finalidad de detectar aspectos susceptibles de mejora en el sistema, desde el punto de vista de la ergonomía cognitiva y la usabilidad de las aplicaciones.

Así mismo, ambas partes de comprometen a propiciar el desarrollo de proyectos de interés común relacionados con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en salud (eSalud), desarrollados por el grupo de investigación Labpsitec de la Universidad Jaime I.

Durante tres semanas , una veintena de usuarios con deterioro cognitivo leve , de forma voluntaria y habiendo sido informados previamente del proyecto, se han familiarizado las distintas herramientas que configuran el sistema.

chiva2 chiva3